Värdegrund 2016

Från Sveroks Wiki
Hoppa till: navigering, sök
StyrdokumentVärdegrund
Ansvarig:Tjarls Metzmaa
Aktivt:Ja
Antaget:2016-11-19
Referens:Riksmötet 2016
Föregående:Nytt
Kategori:Styrdokument


Bakgrund

Sveroks värdegrund utgår från synen om alla människors lika värde samt styrkan i att vara ett stort och brett förbund med stor mångfald, både bland människor och verksamheter. Sverok har under lång tid bedrivit ett långsiktigt påverkansarbete för att förändra diskriminerande värderingar i spelhobbyn och hos oss själva. Värdegrunden ska ge en bild av vad Sverok står för just nu. En värdegrund är därför ett levande dokument över det osynliga kontrakt eller handslag som gäller för hur vi behandlar varandra. Sveroks värdegrund är också ett skyltfönster där vi talar om för omvärlden vad vi står för.

Värdegrund

Sverok möter varje människa med förståelse och respekt. Vi har stort engagemang samt mod att påverka och vi använder vår kreativitet för att skapa förbättringar, både i det stora och det lilla. Grundläggande för verksamheten är allas lika värde. Sverok tar därför avstånd från diskriminering och förtryck i samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och socioekonomisk bakgrund . Sverok utgörs av föreningar bildade av unga för att främja spelhobbyn. Därför är den mänskliga rätten till föreningsmötes- tanke- och yttrandefrihet för unga grundläggande för hela vår verksamhet. Vi värnar om dessa rättigheter.

Våra Grundprinciper

Hållbart och inspirerande engagemang

Det ska vara enkelt, roligt och utvecklande att engagera sig i förbundet. I Sverok ska unga leda unga, på det sättet utvecklar och stärker spelhobbyn inte bara sig själv utan även sina medlemmar. Den enda kostnaden för att engagera sig i Sverok ska vara tid. Föreningarna är Sveroks hjärta och det ska vara lätt att driva en förening, oavsett om du har mycket eller lite erfarenhet. I föreningarna kan medlemmarna tillsammans engagera sig, ha roligt tillsammans och genomföra projekt under demokratiska former.

En spelkultur för alla

Spelkulturen ska vara öppen för alla, oavsett vem du är och varje medlem ska ha lika förutsättningar att delta i en spelkulturell gemenskap och känna trygghet. Det är viktigt att organisationen genomsyras av ett intersektionellt och normkritiskt förhållningssätt som ska speglas i styrande dokument och förtroendevalda. Sverok står för en mångfald i människor och verksamhet och det är en kraft vi ska fortsätta utveckla. Vårt må l är att spelkulturen ska vara en plats där vi träffas, spelar, engageras och lär av varandra i en anda av gemenskap oavsett bakgrund eller förutsättningar.

Transparens och öppenhet

Det ska vara tydligt och enkelt för medlemmar och externt intresserade att fördjupa sig i förbundets beslut och processer. Sverok ser det som viktigt att kontinuerligt ifrågasätta traditioner, arbetssätt och värderingar. Demokrati är en viktig grundpelare i Sverok och det är något vi ska ha med oss i allt vi gör. Vi tror på ett transparent, demokratiskt system där varje medlem har möjlighet och rätt att påverka.

Sverok bidrar till spelkulturen och föreningslivet.

Genom aktiva satsningar på våra medlemsföreningar möjliggör Sverok både spelandet som utvecklande hobby och föreningslivet som en kultur att organisera sig i. Spelhobbyn är en meningsfull och social sysselsättning som knyter samman människor, sprider glädje och utveckling. I Sverok spelar vi för glädjens skull och du ska aldrig behöva motivera eller försvara din passion i spelhobbyn.