Revisionsberättelse

Från Sveroks Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Revisorerna skriver till årsmötet en revisionsberättelse. Där berättar revisorerna om de är nöjda med hur styrelsen har hanterat föreningen. Dessutom lägger revisorerna förslag till årsmötet om huruvida den avgående styrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte.

Exempel på en positiv revisionsberättelse:

Revisionsberättelse för Spelföreningen Vidhöges tomtar verksamhetsåret 2017

Revisorerna har granskat styrelsens arbete och lämnar nu denna revisionsberättelse. Vi har tittat på föreningens ekonomi och gått igenom styrelsens protokoll och andra handlingar som visar hur styrelsen har skött sitt uppdrag. Ekonomin är skött med ordning och noggrannhet och det finns kvitton som visar alla inkomster och utgifter. Vi ser inga problem i hur styrelsen har skött sig.

Vi föreslår årsmötet: att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

Veddige 20/1 2018

Karl Karlsson

Nilla Nilsdotter

Exempel på kort revisionsberättelse:

Revisionsberättelse för 2013

Vi har sett att den som skött om pengarna för föreningen har gjort ett jättebra jobb.

- Revisorerna.

Lång och pampig variant

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2010

Vi har granskat styrelsens handlingar samt ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 2010. Det är styrelsens som har ansvar för föreningens förvaltning och bokföring. Vårt ansvar som revisorer är att uttala oss om styrelsens förvaltning och bokföring på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Detta innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att redovisning och bokföring inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av styrelsens handlingar och redovisning för att kontrollera deras kvalité.

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen har handlat i strid med föreningens stadgar eller gällande lag. Vi anser att våran granskning ger oss en rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Den årsredovisning som vid granskningen fanns tillgänglig har upprättats i enlighet med de lagar och regler som gäller enligt god redovisningssed, därmed kan vi anse att de ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Styrelsen har i enlighet med vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar eller svensk lag. Vi tillstyrker därmed att stormötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Ort och datum, namnteckningar och namnförtydligande. Telefon kan även rekommenderas

Lång och kritisk revisionberättelse

Tagen från Sverok Svealands årsmöte 2010

Revisionsberättelse Sverok Svealand 2009

Vi har granskat styrelsens handlingar samt ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 2009. Det är styrelsens som har ansvar för distriktets förvaltning och bokföring. Vårt ansvar som revisorer är att uttala oss om styrelsens förvaltning och bokföring på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Detta innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att redovisning och bokföring inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av styrelsens handlingar och redovisning för att kontrollera deras kvalité.

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i distriktet för att kunna bedöma om styrelsen har handlat i strid med distriktets stadgar eller gällande lag. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Den årsredovisning som vid granskningen fanns tillgänglig har upprättats i enlighet med de lagar och regler som gäller enligt god redovisningssed, därmed kan vi anse att de ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Tyvärr slutar den standardmässiga revisionsberättelsen här. Under vår granskning av distriktets förvaltning har vi funnit att styrelsen inte fullföljt sitt uppdrag vad gäller förvaltning enligt verksamhetsplan. Bland annat noterar vi avsaknaden av ”ett antal informationsutskick” och hemsidan har inte varit uppdaterad under året så som fastslagits i verksamhetsplanen. Uppförandekontraktet har vi under vår revision inte sett till och inte heller som förtroendevalda fått ta del av. Vi skulle kunna fortsätta att lista upp fler delar av verksamhetsplanen som inte slutförts, om de ens påbörjats under året.

Vi kan konstatera att styrelsen samlats väldigt få gånger under året med endast 3 protokollförda styrelsemöten. Detta anser vi inte är nog för att sköta förvaltningen och visar på att styrelsen inte tagit sitt uppdrag på fullaste allvar. Kommunikationen inom styrelsen verkar i allmänhet varit bristfällig och flera möten har fått ställas in i sista sekund då styrelsemedlemmar inte infunnit sig.

Överlag så har styrelsen inte fullföljt sin vårdplikt på ett acceptabelt sätt. Traditionen i Sverok påbjuder att revisorerna ska uttala sig om ansvarsfrihet. Ansvarsfrihet är en formell konstruktion hämtad från lagstiftningen för bolag

“Om en styrelseledamot eller verkställande direktören uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan.” Lagen om ekonomisk förening, SFS1987:667 Kap 13 §1

Om årsmötet beslutar att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2009 så innebär det att talan bör väckas angående skadestånd, dvs. distriktet ska genom domstolsförhandlingar få skadestånd från styrelsen. Om skadeståndet skall göras upp i godo mellan de inblandade parterna så måste ett årsmöte godkänna överenskommelsen.

Den skada som styrelsen orsakat distriktet är inte av ekonomisk karaktär utan av ideell. Det är svårt för oss att bedöma hur en väl genomförd verksamhetsplan ska värderas i relation till vad som hänt under året. Att styrelsen består av unga människor som engagerat sig i distriktet på sin fritid utan ekonomisk ersättning innebär att vi som revisorer inte kan ställa samma krav som på t.ex. förbundets styrelse.

Sammanfattningsvis är vår bedömning att styrelsen inte allvarligt skadat distriktet och inte i ont uppsåt. Distriktets intäkter har inte heller drabbats direkt av styrelsens handlande.

Styrelsen har i enlighet med vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar eller svensk lag. Vi tillstyrker därmed att årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.