Härskartekniker

Från Sveroks Wiki
(Omdirigerad från Främjartekniker)
Hoppa till: navigering, sök

Här presenteras de vanligaste formerna av härskartekniker som förekommer på möten. Härskartekniker är någonting som kan ske medvetet eller omedvetet. Här listar vi också främjartekniker som kan användas för att förbättra läget.

Osynliggörande

Att frånta någon rätten att synas är ett effektivt sätt att göra sig kvitt jobbiga eller störande element. Att inte tilltala, inte låtsas se, eller höra, kan få den sturskaste att hålla tand för tunga. Osynliggörande kan både vara högst medvetet som i mobbning, eller helt utan baktankar. Men eftersom osynliggörandet är en slags icketaktik kan det vara svårt för den som utsätts för det att reagera eller förstå vad han/hon blir utsatt för. Det reducerar effektivt känslan att ha rätt att säga sin åsikt eller finnas till som likvärdig medlem i en grupp.

Synliggörande

Alla medlemmar i en grupp ska vara med på lika villkor därför att deras närvaro och åsikter spelar en viktig roll. Utan enskilda medlemmar, ingen grupp. Synliggörande handlar om att se varandra och att uppmärksamma varandras närvaro och idéer. En grupp skapas för att sporra aktivitet och interaktion och om medlemmarna inte ser varandra spelar det ingen roll att alla är närvarande.

Praktiska tips: Den som talar bör sträva efter att se samtliga närvarande i ögonen och på så sätt bjuda in dem i samtalet. Det är viktigt att i den mån det går påbörja mötet först när alla är där, och om inte alla kommer, uppmärksamma frånvaron. Låt alla berätta om sina idéer utan att bli avbrutna.

Genom att anknyta till föregående talare visar man att man tagit in vad andra i gruppen sagt. Detta medför inte att man automatiskt håller med, men det skapar ett mötesklimat där alla kan känna sig uppmärksammade.

Förlöjligande

Harmlösa skämt och internjargong uppstår ofta i en grupp. Om personen som blir utsatt för skämtet tar det personligt eller uppfattar det som kränkande är det helt enkelt inte roligt längre. Att förlöjliga någon är lätt, och det är dessutom lätt att komma undan. Kommentarer som ”Men vadå, vad snarstucken du är, fattar du inte skämt eller?” reducerar den som blir utsatt för skämtet till en tråkig jävel utan humor. När någon utsätts för den här härskartekniken förminskas och nedvärderas personens åsikter genom att ”härskaren” gör sig rolig på åsiktens eller personens bekostnad. Vem vill eller vågar säga sin mening om den blir bortskämtad eller nedvärderad och förlöjligad?

Upphöjande

Det ska inte vara förbjudet att skämta med varandra, man måste bara se upp så att inte skämten blir ett sätt att trycka till varandra.

Genom att uppmärksamma konstruktiva konsekvenser av det som görs och sägs i en grupp skapas tilltro till gruppens förmåga. Att lyfta fram varandras prestationer istället för att skämta bort dem och kosta på sig att dunka varandra i ryggen skapar ett öppet idéklimat där ingen behöver vara rädd för att utrycka sina tankar och åsikter. Det mesta man gör eller säger leder till någonting bra. Det handlar inte om att förhålla sig okritiskt till sitt eller andras arbete, bara om att komma ihåg hur viktigt det man gör är och vilken skicklighet det faktiskt krävs för att genomföra det.

Praktiska tips: Om du tycker att någon har en bra idé eller har sagt något bra: säg det - detsamma gäller om du vill kritisera något. I båda fallen bör du motivera varför du tycker som du gör. På så sätt värderar du inte en persons idé genom din bedömning utan hjälper istället till att utveckla och lyfta den. Om något känns riktigt dåligt utan att det går att sätta fingret på varför, försök hitta anledningen tillsammans med gruppen och prata om varför det känns så. Tänk på att inte endast uppmärksamma dem som har högre status än du; upphöjande handlar inte om att slicka stjärt för egen vinning.

Undanhållande av information

När alla utom en i gruppen har tillgång till information är det lätt att den personen framstår i dålig dager och förlorar både gruppens förtroende och sin egen självkänsla, trots att det alltid är gruppens ansvar att se till att information sprids och når ut till alla. Att ”glömma” att maila någon det senaste mötesprotokollet är ett effektivt sätt att stänga personen ute. Dock sker undanhållandet ofta omedvetet, de forum där informationen sprids kanske är utanför mötestid; över en middag eller på demonstrationen. Faktum kvarstår: om inte tillräcklig eller nödvändig information sprids till samtliga deltagare kan inte gruppen fungera demokratiskt.

Framhållande av information

Information är makt - den som blir utan relevant sådan får minskat inflytande. Målet i en grupp måste vara att alla ska veta så mycket som möjligt om allt, allt för att undvika hierarkier och låsta statuspositioner. Sträva alltid efter att alla ska få den relevanta information som behövs för att kunna delta på lika villkor.

Praktiska tips: Låt alla i gruppen vara med och påverka dagordningen, på så sätt kan samtliga medlemmar påverka diskussionernas riktning. Varje medlem bör vara medveten om vilken information den förfogar över och sprida den. Informationsspridning hamnar lätt mellan stolarna – finns det ingen uttalad ansvarig är alla ansvariga. Försök att hålla samtalen om ert arbete på mötestid då så många som möjligt kan delta, även om du träffar på gruppmedlemmar i andra sammanhang.

Dubbelbestraffning

Kan sammanfattas i meningen ”damn if you do, damn if you don’t”. Det är fel på både det som görs och det som inte görs, kort och gott. Exempel: Det klagas på att en medlem i gruppen gör alldeles för lite. Den anklagade försöker då bättra sig genom att ta på sig en större arbetsbörda. Då får samma person höra att den alltid är sur och stressad och inte går att jobba med. Dubbelbestraffning skapar otillräcklighetskänslor hos den som utsätts för det. Oavsett individens insats är gruppen inte nöjd.

Hänsynstagande

I en grupp måste det finnas plats för levande människor. Ingen kan vara aktivt engagerad varenda dag, året runt, men allt förändras och en förutsättning för att samtalet ska fungera kan faktiskt vara att man då och då konstaterar att ingen kan vara på topp konstant, och visar hänsyn till varje människas livssituation och till allas olika möjligheter och behov oavsett om de passar i gängse normer.

Praktiska tips: Ta er tid till att tala om vad alla individer i gruppen behöver för att känna sig trygga, låt det privata influera och vara närvarande. Den tid ni lägger ner på sådana samtal får ni sedan igen i stärkt tillit och mer effektivt arbete. Om något jobbigt har hänt kan man behöva prata om det för att få igång den kreativa processen och det kan ofta ge viktiga tankar att ta med i det övriga arbetet. Istället för att se att en person gör för lite, gäller det att se att personen insats alltid tillför något, oavsett storlek.

Påförande av skuld och skam

Utförs ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning. Tekniken utnyttjas för att få den utsatta att känna sig skyldig eller skämmas för något, eller pressas till att göra mer. Resultatet blir ofta att individen tar på sig för mycket, för att slippa känna skuld, och om tekniken utförs noggrant kommer den utsatte att känna skuld och otillräcklighet hur mycket den än presterar.

Avlastning

Om hänsynstagande är grundval i en grupp så kommer avlastning som en praktisk följd. Avlastning handlar om att säga nej i tid samt att acceptera ett nej från andra. Att vara ute i god tid är att redan från början fördela uppgifter utifrån deltagarnas förutsättningar och behov. Om man trots detta gör en felbedömning ska det inte vara så fruktansvärt att misslyckas med en uppgift, att man törs be om avlastning i tid.

Praktiska tips: Försök vara realistisk i det du som individ tar på dig; avlasta dig själv och lita på att de andra i gruppen accepterar att du ibland gör felbedömningar. Skapa winwin-situationer; erbjud avlastning åt någon som uppenbart håller på att stressa ihjäl sig och se det som positivt att personen trots allt försökt. Våga ifrågasätta och stötta personer som tagit på sig för mycket.

Objektifiering

Är att i första hand att se en persons epitet istället för en hel individ, och sedan dra slutsatser om (eller bortförklara) individens val och åsikter utifrån detta epitet. Förtryckaren tillskriver inte den förtryckta en självständig tankeförmåga utan förklarar idéer och åsikter som ogiltiga. Objektifiering kan också handla om att osynliggöra genom att avleda, man trollar helt enkelt bort det som just blev sagt genom att svara du är så vacker idag, och dra uppmärksamhet från samtalsämnet, samt förminska personen till ett objekt.

Subjektifiering

I en grupp närvarar varje medlem främst i kraft av sig själv och är där för att bli tagen på allvar i vad den företar sig som självständigt tänkande människa. Att möta alla medlemmar som subjekt innebär att lita på att de tar ansvar för att kommunicera sina känslor och önskemål tydligt och utgå från att det som sägs är det som finns. Målet är att kommunikationen ska vara fri från undertext och därigenom undviker man att stjäla energi från det verkliga syftet.

Praktiska tips: Belasta inte andra med din bild av dem utan lita på att de känner sig själva, sina tillgångar såväl som sina begränsningar. Utgå från att människor är kapabla att ta ansvar för sina beslut och handlingar och lita på att de utför vad de tagit på sig. Strunta i vilka förminskande uttryck människor använder om sina egna idéer och utgå från att allt som sägs är viktigt.

Blockering

Går ut på att konsekvent vägra gå vidare med någon annans förslag eller blockera genom att negligera vidare diskussion; det är ett av de enklaste sätten att förstöra kreativa processer.

Till exempel genom att uttrycka att förslaget/idén är dålig, men inte förklara varför, och inte komma med några egna motförslag. Det finns många olika sätt att göra detta på och många av de redan listade härskarteknikerna kan ses som variationer på temat. Att bli blockerad är frustrerande eftersom personen som utsätts känner att det den säger inte är bra nog, och är för den som blockerar ett effektivt sätt att få personen tystad.

Bejakande

Målsättningen i en grupp måste vara att ha ett så öppet idéklimat som möjligt. Enklaste sättet att skapa ett sådant är att etablera en positiv, bejakande miljö där alla idéer uppmärksammas och tas på allvar. Detta skapar också öppningar och förutsättningar för givande samtal.

Praktiska tips: Att kritisera konstruktivt är en förutsättning för att gå vidare i en diskussion. Att säga ja till varandra är inte samma sak som att säga ja till ett förslag. Tanken är inte att man inte får säga nej, idén är att öka mängden energi och därmed bidra och uppmuntra till fortsatt diskussion.