Föreningstyper

Från Sveroks Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Det finns många sätt att organisera sig och sitt engagemang i hobbyn. Här är en liten guide om hur man kan göra på olika sätt.

Liten spelförening

Man sysslar med de flesta typer av spel och hobbygrenar och har 5-12 medlemmar. Hälften av Sveroks medlemmar finns i sådana små föreningar. Föreningen kretsar ofta kring ett kompisgäng som helt enkelt formaliserat sitt hobbyutövande i föreningsform. Som ny medlem kan det vara svårt att komma in i ett sådant kompisgäng, men det beror givetvis på föreningens medlemmar. Alternativet till att gå med i en liten spelförening är givetvis att själv starta en kring sitt kompisgäng. En liten spelförening ”lever” så länge ens vänner finns kvar, dvs det är vanligt att föreningen upplöses när man slutar högstadiet eller gymnasiet då många kompisgäng splittras.

Stor spelförening

Man spelar det mesta och har 20-100 medlemmar och föreningen har ofta en spellokal som fast samlingspunkt. Dessa föreningar är de med störst livskraft i Sverok. Många av dem är ”gamla” föreningar med intern medlemsomsättning. Medlemmar kommer och medlemmar försvinner under årens gång.

Specifik intresseförening

Det finns både små och stora intresseföreningar (se ovan). Man satsar på någon specifik gren inom hobbyn, t ex LAN-föreningar, Lajv-föreningar eller Softairgun-föreningar.

Vanliga varianter

Ibland finns det andra anledningar till att organisera sig än att ha en spelförening med kontinuerlig verksamhet i traditionell mening. Här finns några exempel på hur man kan organisera sig i Sverok. Det finns säkert andra sätt som vi inte tänkt på också. Kontakta gärna Sverok om du har idéer så hjälper vi er.

Arrangemangsförening

Det är inte ovanligt att föreningar uppstår kring eller inför arrangerandet av t ex ett levande rollspel eller spelkonvent. Den här typen av föreningar bidrar till att deltagarna får medinflytande och att de känner sig mer delaktiga i själva arrangemanget. Det kan vara lättare med finansiering genom bidrag och projektansökningar eftersom det är en föreningen som står bakom arrangemanget. Att tänka på här är att tydligt tala om för deltagarna att de blir medlemmar samt deras medlemsrättigheter i samband med att de anmäler sig till arrangemanget. Det är extra viktigt eftersom det inte är självklart. Det är viktigt att alla kallas till årsmötet någon gång varje år. Sverok rekommenderar denna typ av föreningar att låta medlemsskapet sträcka sig fram till och med nästkommande årsmöte så att alla medlemmar hinner utnyttja sina demokratiska rättigheter åtminstonde en gång om året. Man kan också påpeka att medlemsskapet i föreningen inte automatiskt innebär att man har rätt att påverka själva arrangemanget eller att man automatiskt har rätt till inträde till arrangemanget bara för att man är medlem.

Tillfälliga arrangemangsföreningar

En förening kan bildas kring något tillfälligt arrangemang eller projekt. Föreningen uppstår inför ett lajv eller något projekt och deltagarna går efter hand med som medlemmar. Efter att lajvet eller projektet är genomfört finns det inte längre någon anledning till att fortsätta driva föreningen och oftast läggs då sådana föreningar ned. Det man måste komma ihåg är att om det finns medlemmar som vill driva föreningen vidare har de all rätt att göra detta och att det är styrelsens skyldighet att kalla till årsmötet då de som vill kan ta över föreningens styre.

Lag-föreningar

Gäller i synnerhet airsoft- och paintballföreningar och LAN-klaner. Istället för att ha en förening med en mängd airsoftspelare, formerar man sig i lag där varje lag har en förening. De deltar i samma tävlingar och har ibland samma banor/lokaler/server. Alternativet är att ha många lag/klaner i samma förening.

Verksamhetsuppdelning

Ibland finns behov av uppdelad verksamhet. Det kan man lösa på två sätt, t ex att man delar in föreningen i sektioner eller man bildar en paraplyorganisation.

Sektioner

En förening med många medlemmar och stora skillnader inom sin verksamhet kan ibland vilja sektionera föreningen. Det betyder att sektioner kan bildas som en sorts "miniföreningar" inom föreningen. Dessa kan ges egen ledning, egen budget och eget redovisningskrav inför föreningens årsmöte. Fördelen med sektioner är att det ger enskilda medlemmar och grupper mer inflytande på sin egna verksamhet. Man kan alltså driva sin verksamhet utan att ha en styrelse i sektionen. Det är fortfarande föreningens styrelse som kontrollerar ekonomin och är ansvarig för sektionerna inför årsmötet och det är föreningens styrelse som sammanställer alla ansökningar och fördelar bidragen.

Paraplyorganisaton

Ibland kan flera föreningar gå samman kring ett projekt eller en föreningslokal. Då kan det finnas en idé att bilda en paraplyorganisation kring projektet eller lokalen. Detta kan man göra för att underlätta avtal och för att det inte ska bli några missförstånd mellan de enskilda föreningarna. Det är fortfarande de enskilda föreningarna som styr och ställer med den egna verksamheten, medan paraplyorganisationen har hand om just det den skapades för. Det är viktigt att paraplyorganisationens stadgar reglerar samarbetet mellan föreningarna och helst ska paraplyorgansiationen inte i sig ha enskilda medlemmar. Paraplyorgansiationen kan inte vara med i Sverok, bara de enskilda föreningarna.

Att tänka på

Det kan alltid hända saker i en förening som motiverar att man byter föreningsform, splittrar sig eller går ihop med en annan förening. Här är några saker man kan ha i åtanke.

  • Alla medlemmar i föreningen är medlemmar i en annan förening. Det här kan hända och i vissa fall är det okej. När en liten förening åker på ett arrangemang kanske arrangörerna kräver att man blir medlem i föreningen som arrangerar konventet/lajvarrangemanget. Det kan innebära att alla medlemmar i den lilla föreningen blir medlemmar i en större förening och det är helt okej. Det som inte är okej är när två föreningar går med i varandras förening för att få mer bidrag. Vid dessa tillfällen har ju egentligen de två föreningarna i princip gått samman.
  • Två föreningar har samma styrelse. Det här fallet är lite känsligt av demokratiska skäl. Två föreningar med samma styrelse kan hävdas inte vara oberoende av varandra varför detta bör undvikas. Det är också så att Sverok ser lite misstänksamt på föreningar med identiska styrelser. De kanske är lika på andra sätt och därför egentligen är samma förening.
  • En förening splittrar upp sin verksamhet i flera föreningar. Alla kan inte vara sams jämt och det händer att föreningar splittras. Det man rent praktiskt måste göra är att någon av de två grupperingarna behåller den gamla föreningen medan den andra grupperingen startar en ny förening efter att det sista gemensamma årsmötet delar upp föreningens tillgångar mellan de två grupperingarna. Kan man inte komma överrens om vilken gruppering som ska starta en ny förening kan man lägga ned den gamla föreningen och starta två nya istället.
  • Två föreningar går samman. Det händer att två föreningar på en ort vill gå ihop. Rent praktiskt sett har ena föreningen ett avslutande årsmöte där man lägger ned föreningen och skänker alla tillgångar till den andra förneingen. Kan ingen av föreningarna komma överrens om vilken som ska läggas ned är det nog inte dags för ett samgående.

Exempel på dåliga föreningsformer

Det finns tyvärr sätt att missbruka föreningsformen. En förening kan vara formellt och korrekt bildad men syftet med föreningens blotta existens kanske t ex bara är att ”fixa mer bidrag” eller ”får rösträtt på distriktsårsmötet” eller något annat syfte som egentligen inte har med föreningsverksamhet att göra. Alla bidragssystem går att missbruka och här är några former av föreningar som vi inte gillar i Sverok:

Åka på arrangemang-förening

Enda syftet med föreningen är att få pengar till att åka på något specifikt lajv, konvent eller annat arrangemang. Det är i och för sig inget fel att åka på arrangemang men om man startar en ny förening inför varje lajv/konvent/LAN så missbrukar man föreningsformen. Syftet med föreningen är ju inte att bedriva föreningsverksamhet utan att få bidrag till resan och inträdet. Det är däremot helt okej att ha en förening där medlemmar åker på lajv/konvent då och då.

Återkommande föreningsstart/nedläggning

Om man lägger ned en förening och startar en ny kan man ju så att säga få de årliga bidragen många gånger varje år. Det ser vi som en form av bidragsfusk och om vi upptäcker det har Sverok rätt att återkalla bidragen från samtliga sådana föreningar, även redan nedlagda föreningar.

Identiska föreningar

Två föreningar som har samma medlemskår. Detta ser vi också oftast som en form av bidragsfusk. Det räcker inte att hävda att de olika föreningarna bedriver olika verksamhet eftersom det inte finns några problem för en förening i Sverok har många verksamhetsområden.